નીચાઊર્જાવપરાશવ્યાપકવપરાયેલસીઇ&iso oem
સંપૂર્ણસ્વયંસંચાલિત
ઇસ્ત્રીમશીન&ગડીમશીન

અમેહાઇ质量配件પૂરોપ欧宝娱乐平台入口ાડો

કપડાનીસાધનો

અમનેવિશ્વાસ,અમનેપસંદ

અમારાવિશે

 • કંપનીઇમારત
 • બિલ્ડીંગનાઆગળના
 • ફેક્ટરીશો
 • ફેક્ટરી
 • કામદુકાન

કંપનીપ્રોફાઇલ:

જિઆંગસુમાં太监મશીનરીમશીનરીઉત્પાદન,લિમિટેડ。45.2મિલિયનમિલિયનયુઆનનોંધાયેલમૂડીસાથેનીએકમોટીધોવાસાધનોઉત્પાદકકંપનીકંપનીલાઇટઉદ્યોગમશીનરીએસોસિએશનછે,અનેઅનેતાઈઝોયૂ,જિઆંગસુમાંપ્રાંતસ્થિતથયેલછે - ચેરમેનહુજિન્તાઓના。અમારીકંપનીયાંગત્ઝેનદીડેલ્ટાપ્રદેશછેછે。કંપનીઔદ્યોગિકવોશિંગસાધનો,કેજેહોટલ,હોસ્પિટલો,રેસ્ટોરાં,કાપડ,કપડાંઅનેધોવાઉદ્યોગમાટેસારીપસંદગીબ્રાન્ડછેઉત્પાદનવિશેષતાછે。

પ્રદર્શનપ્રવૃત્તિઓમાંભાગ

ઇવેન્ટ્સઅનેટ્રેડશો

 • 工厂简历工作

  由于电晕病毒的流行病逐渐,政府官方批准后,我们​​的工厂收入2月22日。但是,由于病毒彻底消失,所有的东西都应该在工作时间戴面罩,并且需要在进入...之前进行温度测试

 • જવાબદારચાઇનાજવાબદારફેક્ટરી

  ત્યારથીનવાકોરોનાવાયરસથીછેલ્લાવર્ષનાઅંતથીચાઇનાથયુંગંભીરરોગચાળોચાઇનાખાસકરીનેવાયરસસામેલડવામાટેWuhan.Inક્રમમાંઅમેચિનીબધાસરકારનીપહેલનેઅનુસરવાઅનેહવેઅમેઅમારાશ્રેષ્ઠકરીરહ્યાછેકાબુકરવાનોપ્રયાસશહેરમાંઅસરબનીજેઆ。કૃપાકરીનેabouચિંતાકરશોનહીં...

 • CCCCજોડાનારજિઆંગસુમાં泰峰ગરમઅભિનંદન

  欧宝全站app下载江苏泰鹏机械制造有限公司(常设委员会单位,会员人数:GCX01910121)江苏泰峰机械制造有限公司江苏泰鹏机械制造有限公司是一家国内工业洗涤设备制造商。欧宝娱乐平台入口它致力于研究一个......

 • 25સપ્ટેમ્બરનારોજ,જિઆંગસુમાં太监ઝેજીઆંગમુસાફરીકરવાતમામકર્મચારીઓકર્યુંહતું。

  વહેલીસવારે,તેજસ્વીસૂર્યસાથે,અમેઆબોલપરઝેજીઆંગઅમારાપ્રવાસપરસેટકરો。00સુંદરમાર્ગદર્શિકામહિલાએકઅદ્ભુતસમજૂતીપ્રવાસવધુરસપ્રદબનાવવામાટેઆપીહતી。......

 • કંપનીનુંનામફેરફારનોટિસ

  વિકાસજરૂરિયાતો,તાઈઝોયૂસેન્ચ્યુરી泰峰યાંત્રિકઅનેઇલેક્ટ્રિકલમેન્યુફેક્ચરીંગકંપનીકારણે,લિમિટેડ1જુલાઈ,2019નારોજરોજરોજરોજરોજરોજરોજરોજરોજકુંઉત્પાદનઉત્પાદનકુંકુંઉત્પાદનઉત્પાદનઉત્પાદનકુંકુંઉત્પાદનઉત્પાદનકુંકુંઉત્પાદનઉત્પાદનઉત્પાદનકુંઉત્પાદનઉત્પાદનઉત્પાદનઉત્પાદનઉત્પાદનઉત્પાદનઉત્પાદનઉત્પાદનઉત્પાદનઉત્પાદનઉત્પાદનઉત્પાદનઉત્પાદનકુંઉત્પાદનઉત્પાદનઉત્પાદનઉત્પાદનઉત્પાદનઉત્પાદનઉત્પાદનઉત્પાદનઉત્પાદનઉત્પાદનઉત્પાદનઉત્પાદનઉત્પાદનઉત્પાદનઉત્પાદનઉત્પાદનઉત્પાદનઉત્પાદનઉત્પાદનઉત્પાદનઉત્પાદનઉત્પાદનઉત્પાદનઉત્પાદનઉત્પાદનઉત્પાદનઉત્પાદનઉત્પાદનઉત્પાદનઉત્પાદનઉત્પાદનઉત્પાદનઉત્પાદનકુંકું

સહકારીકંપની

 • પોસ્ટ્સપોસ્ટ્સઅનેદૂરસંચારબેઈજિંગયુનિવર્સિટીઓફ

  પોસ્ટ્સપોસ્ટ્સઅનેદૂરસંચારબેઈજિંગયુનિવર્સિટીઓફ

 • ચાઇના302લશ્કરીહોસ્પિટલ

  ચાઇના302લશ્કરીહોસ્પિટલ

 • નેનજિંગforeingભાષાભાષા

  નેનજિંગforeingભાષાભાષા

 • ચીનતમાકુ

  ચીનતમાકુ

 • બેઇજિંગબેઇજિંગ医院

  બેઇજિંગબેઇજિંગ医院

 • જિઆંગસુમાંતાઈઝોયૂલોકોહોસ્પિટલ

  જિઆંગસુમાંતાઈઝોયૂલોકોહોસ્પિટલ