ցածրէներգիայիսպառումըլայնորենօգտագործվումce&iso oem
լիովինավտոմատ
արդուկի机器&փեղկավորմեքենա

մենքմենքենքենք质量设备欧宝娱乐平台入口

լվացքատներիսարքավորում

վստահեքմեզ,ընտրելմեզ

մերմասին

 • ընկերությունըշենքը
 • շենքիդիմաց
 • գործարանշոու
 • գործարան
 • աշխատանքներխանութ

ընկերությունըանձնագիրը:

江苏州太监մեքենաներ制造有限公司սասամիմեծլվացքիսարքավորումներսարքավորումներարտադրողհետգրանցված45.2մլն元。ընկերությունըընկերությունըհանդիսանումէանդամանդամթեթեւարդյունաբերությանսարքվորումասոցիացիայիասոցիացիայիգտնվումքաղաքքաղաք,江苏省 - հայրենիքաղաքընախագահհուձինթաոյին:մերընկերությունըգտնվումէ长江գետիշրջանումշրջանում:ընկերությունը,որըմասնագիտացածէարտադրումարդյունաբերականլվացքի,որըհանդիսանումէլավընտրությունապրանքանիշը`հյուրանոցների,հիվանդանոցների,ռեստորանների,մանրագործվածքներ,հագուստիեւլվացքիարդյունաբերության。

մասնակցումենցուցահանդեսիգործունեության

միջոցառումներ&贸易ցույց

 • 工厂简历工作

  由于电晕病毒的流行病逐渐,政府官方批准后,我们​​的工厂收入2月22日。但是,由于病毒彻底消失,所有的东西都应该在工作时间戴面罩,并且需要在进入...之前进行温度测试

 • պատասխանատուչինաստան,պատասխանատուգործարան

  ՔանիորնորկորոնավիրուսիտեղիէունեցելՉինաստանումանցյալտարվավերջին,ինչըդարձելէլուրջհամաճարակազդումՉինաստանը,հատկապեսքաղաքWuhan.Inդեմպայքարելուհամարվիրուսիմենքչինականբոլորսհետեւելառաջատարըկառավարությանեւհիմամենքանումենքամենինչ,որպեսզիփորձումենհաղթահարելսա。խնդրումենքչենանհանգստացեքabou ...

 • ջերմշնորհավորանքներ到江苏泰峰միանալուէէէ

  欧宝全站app下载江苏泰鹏机械制造有限公司(常设委员会单位,会员人数:GCX01910121)江苏泰峰机械制造有限公司江苏泰鹏机械制造有限公司是一家国内工业洗涤设备制造商。欧宝娱乐平台入口它致力于研究一个......

 • սեպտեմբերի25-ին,江苏泰峰կազմակերպվելբոլորաշխատակիցներինդեպի浙江。

  浙江վաղառավոտյան,պայծառպայծառ,մենքճամփամերճամփորդությանդեպի江。〖图库“Գեղեցիկուղեցույցտիկինըտվելմիհրաշալիբացատրությունդարձնելայնճանապարհըավելիհետաքրքիր。......

 • կազմակերպությանանվանումփոփոխությունըծանուցումը

  պայմանավորվածէզարգացմանկարիքներին,台州市դարի泰դարիմեխանիկականեւսարքավորումների制造有限公司生产型;,սպը - ննէ江苏泰峰մեքենաներմեքենաներմեքենաներմեքենաներմեքենաներմեքենաներմեքենաներմեքենաներմեքենաներմեքենաներմեքենաներմեքենաներմեքենաներմեքենաներーーーーーーーー1-2019,հավանությամբհավանությամբվարչականփորձաքննությանեւեւհաստատմանբյուրոյիդեղագործականդեղագործականդեղագործականբարձրբարձրդեղագործականբարձրբարձրբարձրդեղագործականդեղագործականդեղագործականբարձր

合作ընկերության

 • պեկինհամալսարանփոստիեւհեռահաղորդակցության

  պեկինհամալսարանփոստիեւհեռահաղորդակցության

 • 302զինվորականհոսպիտալչինաստանի

  302զինվորականհոսպիտալչինաստանի

 • 南京օտարերկրյալեզունդպրոց

  南京օտարերկրյալեզունդպրոց

 • 中国烟草

  中国烟草

 • պեկինhuairouհիվանդանոց

  պեկինhuairouհիվանդանոց

 • 江苏台州人民医院

  江苏台州人民医院