අඩුබලශක්තිපරිභෝජනයපුළුල්ලෙසභාවිතාක්රිස්තුසහසහiso oem
පූර්ණස්වයංක්රීය
මදිමින්මදිමින්යන්ත්රය折叠යන්ත්රය

අපිමහ质量配件ලබා欧宝娱乐平台入口

ෙරදිඋපකරණ

විශ්වාසයඅප,අපතෝරා

අපිගැන

 • සමාගමගොඩනැගිල්ල
 • ගොඩනැගිල්ලඉදිරිපිට
 • කර්මාන්තශාලාවපෙන්වන්න
 • කර්මාන්තශාලාව
 • වැඩමුළුව

සමාගම්පැතිකඩ:

江苏州太监යන්ත්රෝපකරණයන්ත්රෝපකරණනිෂ්පාදනය,LTD。මිලියන45.2යුවාන්ලියාපදිංචිප්රාග්ධනයසමගවිශාලසෝදනයන්ත්රනිෂ්පාදකයාවේ。සමාගමසමාගමසැහැල්ලුකර්මාන්තයන්ත්රෝපකරණසංගමයේවන,තයිෙසෝතයිෙසෝ,江苏පළාත්පිහිටාඇත -අපේසමාගමයැංසිගඟටගඟේඩෙල්ටාවප්රදේශයපිහිටාඇත。සමාගමහෝටල්,රෝහල්,ආපනශාලා,රෙදිපිළි,ඇඟලුම්සහරෙදිසෝදනකර්මාන්තයසඳහාහොඳතෝරාගැනීමක්වෙළඳනාමයවනකාර්මිකරෙදිසෝදනයන්ත්ර,නිෂ්පාදනයපිළිබඳවිශේෂවේ。

ප්රදර්ශනකටයුතුසඳහාසහභාගී

සිදුවීම්සහවෙළඳප්රදර්ශන

 • 工厂简历工作

  由于电晕病毒的流行病逐渐,政府官方批准后,我们​​的工厂收入2月22日。但是,由于病毒彻底消失,所有的东西都应该在工作时间戴面罩,并且需要在进入...之前进行温度测试

 • වගකිවයුතුචීනය,වගකිවයුතුකර්මාන්තශාලාව

  නවකොරෝනාබරපතලවසංගතචීනයවෛරසයචීනඅපසියලුරජයේපෙරමුණඅනුගමනයඅතරදැන්අපජයගැනීමටඋත්සාහකිරීමට,වැඩකරන්නේඑරෙහිවසටන්කිරීමටWuhan.Inසඳහාවිශේෂයෙන්නගරයබලපානබවටපත්වනඅතරපසුගියවසරේඅගසිටචීනයේසිදුසිටමේ。කරුණාකරabouකරදරවෙන්නඑපා...

 • මෙමCCCCඑක්වීමේ江苏Taifengඋණුසුම්උණුසුම්සුබ

  欧宝全站app下载江苏泰鹏机械制造有限公司(常设委员会单位,会员人数:GCX01910121)江苏泰峰机械制造有限公司江苏泰鹏机械制造有限公司是一家国内工业洗涤设备制造商。欧宝娱乐平台入口它致力于研究一个......

 • සැප්තැම්බර්25දා,江苏泰峰ෙෂේජියෑංගමන්සියළුසේවකයින්විසින්සංවිධානයකරනලදී。

  හිමිදිරිඋදෑසන,දීප්තිමත්හිරුසමග,අපිලකුණුෙෂේජියෑංඅපේගමනතබනලදී。හැමෝමඑකටගමන්එකටදුර්ලභකාලයක්තිබුණා,තමන්ඉතාසතුටටහාමඟහිනාබවපෙන්වාදුන්නේය。සුන්දරමගපෙන්වීමක්කාන්තාවගමනතවත්රසවත්කිරීමටඅපූරුපැහැදිලිකිරීමක්නොදුනි。......

 • සමාගමේනමවෙනස්දැනුම්

  සමාගමසමාගම江苏泰峰යන්ත්රෝපකරණනිෂ්පාදනසමූහ,ජූලි1දින,2019,තයිෙසෝඖෂධමහපරිපාලනපරීක්ෂණහාකාර්යාංශයේඅනුමැතියසහිතවවෙනස්කරනලදීලදීසංවර්ධන,තයිෙසෝතයිෙසෝtaifengයාන්තිකසහවිදුලිඋපකරණනිෂ්පාදන,නිසා-te ...

සමුපකාරසමාගම

 • තැපැල්තැපැල්හාවිදුලිසංදේශබෙයිජිංවිශ්ව

  තැපැල්තැපැල්හාවිදුලිසංදේශබෙයිජිංවිශ්ව

 • චීන302යුදහමුදාරෝහල

  චීන302යුදහමුදාරෝහල

 • නන්ජින්foreingභාෂාභාෂා

  නන්ජින්foreingභාෂාභාෂා

 • චයිනාදුම්ෙකොළ

  චයිනාදුම්ෙකොළ

 • බීජින්huairouරෝහල

  බීජින්huairouරෝහල

 • 江苏තයිෙසෝමහජනරෝහල

  江苏තයිෙසෝමහජනරෝහල